Allmäna villkor

1. Allmänt

1.1 Dessa allmänna villkor (“Avtalet”) är tillämpliga när en Kund begär offerter enligt tjänsten Upphämtning och vid Stationsförsäljning. I dessa fall ingår kunden ett bindande avtal med Skrotsamlaren Svea AB, 559244-7857, nedan benämnd Skrotsamlaren.

1.2 Kunden bekräftar att den har läst och förstått de allmänna villkoren och samtycker till att vara bunden till dem.

1.3 När i följande avtal “Företagskund” används, avses en fysisk eller juridisk person som nyttjar tjänsten Upphämtning eller Stationsförsäljning för ändamål som har samband med den egna näringsverksamheten. När “Privatperson” används, avses en fysisk person som huvudsakligen handlar för ändamål som faller utanför näringsverksamhet. För bestämmelser som gäller både Företagskunder och Privatpersoner används benämningen “Kund”. Avses både Kunden och Skrotsamlaren används begreppet “Parterna”.

1.4 “Tjänsterna” som Skrotsamlaren tillhandahåller benämns Upphämtning och Stationsförsäljning.

1.5 Med “Upphämtning” avses tjänsten som innebär att Kunden skickar en bokningsförfrågan via Skrotsamlarens app eller hemsida, varefter Skrotsamlaren går igenom Bokningsförfrågan och återkopplar till Kunden. Om/när Parterna enats om en tidpunkt för upphämtning och Kunden accepterat detta har ett avtal ingåtts.

2. Kontaktuppgifter

2.1 Om Kunden har frågor angående Tjänsterna, Avtalet eller nedanstående villkor används följande kontaktinformation för att kontakta Skrotsamlaren:

Post
Porfyrvägen 18, 167 41 Bromma
Mail:
Order(at)skrotsamlaren.se
Tel:
08-800 190

3. Bakgrund

3.1 Skrotsamlaren köper in metallavfallsrelaterade produkter genom tjänsterna Upphämtning och Stationer (“Tjänst”).

4. Hantering av personuppgifter

4.1 Hanteringen av personuppgifter sker i enlighet med Skrotsamlarens integritetspolicy.

5. Skrotsamlarens åtagande

5.1 När Kunden använder sig av tjänsten Upphämtning tar Skrotsamlaren emot bokningsförfrågan. Skrotsamlaren återkommer sedan till Kunden, normalt inom 24 timmar vardagar. Bokningsförfrågan innebär inte att Skrotsamlaren utfäster löften om att upphämtning sker. Skrotsamlaren kan neka upphämtning om det föreligger hinder så som att det är uppenbart att mängde skrot inte uppfyller minimumvolym med mera. När Skrotsamlaren och Kunden kommit överens om Upphämtning har ett avtal mellan parterna ingåtts. Skrotsamlaren svarar inte för fel eller dröjsmål som uppstår i och med tjänstens utförande om Kunden uppgivit felaktiga uppgifter eller på annat sätt försvårat för Skrotsamlaren att utföra tjänsten.

5.2 När en Kunden använder sig av tjänsten Stationsförsäljning, träffas avtalet för utförandet av tjänsten mellan Kunden och Skrotsamlaren i samband med att Kunden lämnat skrotet på stationen och ett kvitto på försäljningen är utskrivet.

6. Skrotsamlarens befogenheter

6.1 Skrotsamlaren förbehåller sig rätten att granska Kundens sätt att hantera och använda Skrotsamlarens app (applikation) samt att inhämta statistik om appens användning. Den statistik som tillhandahålls genom appen tillhör och ägs av Skrotsamlaren.

6.2 Skrotsamlaren har rätt, men är inte skyldiga, att ta bort Kundens kontaktuppgifter om Skrotsamlaren misstänker att dessa används för olaglig verksamhet eller underlättandet av brott. Skrotsamlaren har även rätt, men är inte skyldiga, att avbryta Kundens beställning av en Tjänst eller genomförandet av en Tjänst om Skrotsamlaren misstänker att Tjänsten används i olaglig verksamhet eller för underlättandet av brott.

6.3 Vid försenad betalning av kostnader äger Skrotsamlaren rätt att ta ut dröjsmålsränta enligt räntelag (1975:635).

7. Kundens åtaganden

7.1 Kunden garanterar genom ingående av detta avtal att den är behörig att sluta Avtalet.

7.2 Med behörig avses dels att Kunden har fyllt arton (18) år samt att Kunden enligt svensk lagstiftning har rättshandlingsförmåga. Vad gäller Företagskund krävs ytterligare att avtalet ingås av en firmatecknare eller någon med behörighet att handla å dennes vägnar, detta inkluderar ställningsfullmakt.

7.3 Med firmatecknare avses den eller de som är registrerade hos Bolagsverket för att ingå avtal med rättsligt bindande verkan å företagets vägnar.

7.4 Kunden får ej använda Tjänsterna på ett sätt som strider mot god sed eller svenska och internationella lagar eller förordningar.

7.5 Kunden ansvarar själv för att innehållet av den information som lämnas vid Upphämtning eller Stationsförsäljning är uppdaterad och korrekt.

7.6 Kunden får ej använda Tjänsterna för olaglig verksamhet.

7.7 Vid fel i tjänst eller i övrigt när omständigheterna är sådana att skada kan uppkomma, ska Kunden söka begränsa sådan skada och annars stå för kostnader som uppkommit till följd av att inte ha gjort så.

8. Kundens befogenheter

8.1 Kunden har rätt att begära information om Skrotsamlarens behandling av Kundens personuppgifter. Om Kundens uppgifter är felaktiga och/eller ofullständiga ska uppgifterna på begäran av Kunden rättas eller tas bort. Kunden har även rätt till en kopia av de uppgifter som behandlas av Skrotsamlaren.

8.2 Privatpersoner äger rätten att hos Skrotsamlaren, påpeka fel eller dröjsmål i Tjänsten.

8.3 Privatpersoner har i enlighet med lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler ångerrätt i fjorton (14) dagar från att avtalet om tjänsten ingicks. Om tjänsten redan är påbörjad äger Skrotsamlaren rätten att få ersättning för kostnader som uppstått innan dess att Tjänsten hunnit utföras.

8.4 För samtliga Kunder gäller att efter att skrott Upphämtats eller försålt på Station, kan försäljningen inte ångras.

9. Kostnader

9.1 Om det, när Tjänsten Upphämtning utförs, framkommer att de under respektive fraktioner minimumvolymkrav inte uppfylls, kommer kunden inte att ersättas för det Upphämtade skrotet och en tilläggskostnad kommer att faktureras Kunden. Kostnaden aviseras, per fraktion, i appen.

10. Avtalstid och avtalets upphörande

10.1 Avtalet gäller från och med att köparen använt Tjänsten Upphämtning eller Stationsförsäljning.

10.2 Avtalet upphör dock att gälla när skrotet är upphämtat eller avlämnat och betalningen nått Kundens konto.

11. Ansvarsbegränsningar

11.1 Detta avtal reglerar endast förhållandet mellan Kunden och Skrotsamlaren.

11.2 Skrotsamlaren ansvarar inte för eventuella skador eller kostnader som uppstår till följd av att annan än Kunden brukat Tjänsten.

11.3 Skrotsamlaren ansvarar inte under några omständigheter för Kundens uteblivna vinst, intäkt, besparing, goodwill eller annan förlust på grund av driftavbrott, Kundens eventuella ersättningsskyldighet gentemot tredje man eller indirekt skada eller följdskada.

11.4 Skrotsamlaren utfärdar inte några garantier beträffande Tjänsten, utöver vad som framgår av dessa villkor.

12. Force Majeure

12.1 Om Skrotsamlaren fullgörande av sina åtaganden enligt avtalet väsentligen förhindras eller försvåras av en omständighet som ligger utanför Skrotsamlarens kontroll, såsom, men ej begränsat till, lagbud, personalavgång, arbetskonflikt, naturkatastrof, krig eller myndighetsbestämmelse och vars följder Skrotsamlaren inte skäligen kunnat undvika eller förhindra, ska detta utgöra befrielsegrund för ansvar för dröjsmål, skadestånd och/eller annan
påföljd.

13. Immateriella rättigheter

13.1 Skrotsamlaren äger samtliga immateriella rättigheter till beställningsförfarandet av Tjänsterna. Detta inkluderar, men är inte begränsat till, design, konstverk, funktionalitet och dokumentation. Kunden får inte kopiera, modifiera, eller rekonstruera någon del av Tjänsterna.

13.2 Kunden godkänner att Skrotsamlaren hämtar och använder statistik från bland annat tredje part i syfte att förbättra Tjänsterna och beställningsförfarandet av Tjänsterna.

13.3 Skrotsamlaren och Kunden åtar sig att respektera tredje mans och särskilt Utförarens immateriella rättigheter och egendom.

14. Oskäliga villkor

14.1 Skulle något villkor i detta avtal eller del därav finnas oskäligt, ska det inte medföra att avtalet i dess helhet är ogiltigt. Parterna förbinder sig att så långt som möjligt söka jämkning i fråga om villkors oskälighet. Är parterna oense i fråga och jämkning av villkor inte kan nås gäller vad som framgår enligt punkt Tvist och Tolkning.

15. Tvist och tolkning

15.1 Avtalet och eventuella särskilda villkor hänförliga till Tjänsterna ska tolkas och regleras i enlighet med svensk lag.

15.2 I första hand förbinder sig parterna att söka förlikning eller jämka Avtalet innan situationen behöver hänföras till förfarandet stadgat i punkt 18.3.

15.3 Tvist med anledning av detta Avtal eller eventuella särskilda villkor hänförliga till Tjänsterna ska avgöras genom beslut av allmän domstol. Tvisten ska handläggas av Göteborgs tingsrätt.